obrazac-za-slike---vesti

 

 

 

 JAVNI KONKURS

Za izradu Idejnog rešenja re-brendiranja autobusa Fudbalskog kluba Vojvodina

I

Predmet Konkursa je izrada idejnog rešenja re-brendiranja autobusa Fudbalskog kluba Vojvodina.

II

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog dizajnerskog rešenja za re-brendiranje autobusa Fudbalskog kluba Vojvodina, marke SETRA 415 HD.

III

Pravo učešća na Konkursu imaju sva pravna i fizička lica.

IV

Idejno rešenje treba da sadrži grb Fudbalskog kluba Vojvodina, kao i tekstualno obrazloženje koncepta Idejnog rešenja.

V

Konkursni rad se salje na adresu Fudbalskog kluba Vojvodina, Novosadski put 114, 21000 Novi Sad sa naznakom na koverti  „Ne otvarati, Predlog idejnog rešenja re-brendiranja autobusa Fudbalskog kluba Vojvodina“ u elektronskoj formi na CD-u ili na email konkurs@fcvojvodina.co.rs .Uz konkursni rad se dostavljaju i podaci o autoru/autorima.

VI

Autoru usvojenog Idejnog rešenja po ovom Konkursu pripada dres Fudbalskog kluba Vojvodina potpisan od strane svih igraca, sezonska propusnica za zapadnu tribinu i novčana nagrada u neto iznosu od 20.000,00 dinara.

VII

Propozicije konkursa

 

1. Konkurs traje od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Fudbalskog kluba Vojvodina i otvoren je do 30.09.2014. godine.

2. Konkursna dokumentacija se predaje lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Fudbalski klub Vojvodina, Novosadski put 114, 21000 Novi Sad u elektronskoj formi na CD-u ili na email konkurs@fcvojvodina.co.rs .Uz konkursni rad se dostavljaju i podaci o autoru/autorima.

3. Neblagovremeno predatu i nepotpunu dokumentaciju Konkursna komisija neće razmatrati.

4. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije Konkursa.

5. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

6. Pristiglu dokumentaciju otvara i ocenjuje stručna Konkursna komisija, imenovana od strane Upravnog odbora Fudbalskog kluba Vojvodina.

7. Konkursna komisija glasanjem većine članova bira najbolje rešenje.

8. Konkursna komisija zadržava pravo da ne obrazlaže donetu odluku.

9. Objavljivanje rezultata Konkursa će uslediti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Konkursne komisije.

10. Konkursna komisija zadržava pravo da ne prihvati nijedan od pristiglih radova.

11. Autoru (autorskom timu) čiji je rad ocenjen kao najbolji, na predlog Konkursne komisije mogu se sugerisati manje grafičke ispravke.

12. Potpisivanjem Ugovora i isplatom nagrade autoru, isti prenosi autorska prava na Fudbalski klub Vojvodina čime isti stiče pravo ekskluzivne materijalne eksploatacije rešenja.

13. Potpisivanjem Ugovora autor je saglasan sa odredbom o izvornosti dela, te da u slučaju spora sa trećim licem samostalno snosi celokupnu pravno-materijalnu odgovornost.

14. Fudbalski klub Vojvodina je saglasna da preče pravo dorade (redizajna) idejnog rešenja zadržava izvorni autor (autorski tim).

 

 

2012_en_TD_TC400-2

 

SN202439