Tan2013-4-13_23331836_0

ZLA­TI­BOR: Sta­dion „Pa­li­sad“, gle­dalaca 50, su­di­ja: Ci­cva­rić (Zla­ti­bor). Strel­ci: Ali­vo­dić u 9. mi­nu­tu za Voj­vo­di­nu, a G. Vu­jo­vić u 32. za Su­tje­sku.

VOJ­VO­DI­NA: Jo­va­nić, Ni­ko­lić, Na­stić, Po­pa­ra, Ra­do­ja, Ba­bić, Ali­vo­dić, Po­le­ta­no­vić, Ve­se­li­no­vić, Iva­nić, Ga­ći­no­vić. Igra­li su još: Ža­ku­la, Živ­ko­vić, Pu­ška­rić, Ma­ka­rić, Asa­ni, Lu­ko­vić, Ar­sić, Sto­ja­no­vić, Pan­kov, Zo­go­vić, Ilić, Ko­čo­vić i Vu­ja­kli­ja.

SU­TJE­SKA: Ja­nju­še­vić, Lu­kić, Sti­jo­vić, ]u­ko­vić, Og­nja­no­vić, Jek­nić, Ni­ko­lić, Ste­fa­no­vić, Jo­vo­vić, G. Vu­jo­vić, Igu­ma­no­vić. Igra­li su još: A. Pe­jo­vić (gol­man), Vi­šnjić, Čo­la­ko­vić, Kri­vo­ka­pić, M. Vu­jo­vić, L. Vu­jo­vić, Šo­fra­nac, Vu­čić, Gar­da­še­vić, Đa­jić, Ra­do­vić, Ka­radžić i Lon­čar.

U pr­vom kon­trol­nom me­ču na pri­pre­ma­ma na Zla­ti­bo­ru, No­vo­sa­đa­ni su re­mi­zi­ra­li sa cr­no­gor­skim šam­pi­o­nom.  No­vo­sad­ski tim je bo­lje po­čeo utak­mi­cu, ima­li su la­ga­nu ini­ci­ja­ti­vu, a već u 9. mi­nu­tu po­ve­li su sa 1:0. Vr­lo lep du­pli pas su iz­me­ni­li En­ver Ali­vo­dić i Mar­ko Po­le­ta­no­vić, kril­ni na­pa­dač Voj­vo­di­ne je iz­bio sam is­pred gol­ma­na Ja­nju­še­vi­ća i ru­tin­ski ga sa­vla­dao.

Ne­ko­li­ko mi­nu­ta ka­sni­je, so­lid­no je slo­bo­dan uda­rac iz­veo La­zar Ve­se­li­no­vić, ali je lop­ta ot­šla ma­lo iz­nad preč­ke. Po­tom je šan­su imao Po­le­ta­no­vić, na­šao se sam is­prd gol­ma­na, ali ka­da se spre­mao da upu­tui lop­tu ka go­lu, u po­sled­njem mo­men­tu je iz­blo­ki­ran. Ono što su No­vo­sa­đa­ni pro­pu­sti­li, ka­zni­li su Nik­ši­ća­ni u 32. mi­nu­tu. U bli­zi­ni kor­ner za­sta­vi­ce lop­tu je iz­gu­bio ka­pi­ten cr­ve­no – be­lih Ne­ma­nja Ra­do­ja, a Go­ran Vu­jo­vić je hi­tro ušao u še­sna­e­ste­rac i pre­ci­znim udar­cem is­ko­sa po­go­dio da­lji ugao Jo­va­ni­će­vog go­la.

U dru­gom de­lu, oba tre­ne­ra su iz­vr­ši­li ve­li­ki broj iz­me­na. Voj­vo­di­na je bi­la so­lid­na, za ni­jan­su bo­lja, ali ne­do­voq­no za po­be­du.

D. Kne­žić (Dnevnik)