obrazac-za-slike-vesti1

 

 

 

 

 

 

 

Su­di­ja skro­jio re­zul­tat

 

LO­KE­REN: Sta­dion Lo­ke­re­na

Gle­da­la­ca : 1000

Su­di­ja: Van der Vil­ge (Lo­ke­ren)

Stre­lac: Ma­rić u 91. mi­nu­tu (iz pe­na­la).

LO­KE­REN:  Ver­hulst, Odoi, Ma­rić, Over­mer, Per­sons,  Har­bao, Galicoj, Du­tra, Va­lok , Mir­gi­e­di, Pa­uel.

VOJ­VO­DI­NA: Jo­va­nić, Pu­ška­rić, Na­stić, Pe­karić, Mi­le­tić, Ra­do­ja, Pole­ta­no­vić, Iva­nić, Sto­ja­no­vić, Ali­vo­dić, Ma­ka­rić.

Igra­li su još: Ža­ku­la, Pan­kov, Gr­gić, Živ­ko­vić, Ilić i Po­pa­ra.

Fud­ba­le­ri Voj­vo­di­ne ne­sreć­no su iz­gu­bi­li od  po­bed­ni­ka bel­gij­skog ku­pa Lo­ke­re­nu u pri­ja­teljskoj utak­mi­ci. Sve do po­sled­njih trenutaka   No­vo­sa­đa­ni su bi­li  rav­no­pra­van pro­tiv­nik Bel­gi­jan­ci­ma, a u nekim tre­nu­ci­ma  i bo­lji rival. Međutim, u 91. mi­nu­tu susreta domaći  sudija do­su­dio je ne­po­sto­je­ći pe­nal za Lo­ke­ren. Ceo sta­dion sme­hom je propratio njegovu odluku  ali ar­bi­tar je ostao pri svom  i na kra­ju su Bel­gi­jan­ci  ipak ne­za­slu­že­no sti­gli do po­be­de.

Mla­di tim Voj­vo­di­ne do­bro je  pa­ri­rao Lo­ke­re­nu, vi­de­lo se da su u mi­nu­le  dve ne­de­lje „cr­ve­no -be­li“ do­bro ra­di­li.  Novosadski
fud­baleri su se la­ko kre­ta­li, do­bro pro­i­gra­va­li ali kao i na ra­ni­jim utakmicama  nedostajalo im je kon­cen­tra­ci­je kod za­vr­šnog udra­ca. Novosađani su kon­tro­li­sa­li igru, krat­kim pa­so­vi­ma ne­ko­li­ko pu­ta uspe­va­li da iz­i­gra­ju kom­plet­nu od­bra­nu Lo­ke­re­na ali lop­ta ni­je hte­la u mre­žu domaćina.

Odbrana Vojvodine funkcionisala je dobro tokom svih 90+6 minuta.  Pekarić, Miletić i Nastić uspešno su zaustavljali napade Lokerena, a u par navrata dobrim intervencijama istako se i golman Jovanić.

Tre­ner Zo­ran Ma­rić po­sle utak­mi­ce izrazio je zadovoljstvo izdanjem svojih pulena :

-Od­i­gra­li smo do­bru utakmicu. Šte­ta što je su­di­ja po­kva­rio sve što smo na terenu ura­di­li.  Na­pre­du­je­mo sva­kog da­na i ako ova­ko na­sta­vi­mo, ima­mo šta da tra­ži­mo i u Tren­či­nu. Svi igrači za­slu­žu­ju kom­pli­men­te i za igru i za po­na­ša­nje.

„Cr­ve­no – be­li“ se ne­će  od­mah vra­ća­ti u No­vi Sad već će u nedelju od­ra­di­ti tre­ning u Lo­ker­nu, a u ponedeljak imaju let za Beograd.