obrazac-za-slike---vesti

 

 

Žreb fud­bal­skog Ku­pa Sr­bi­je za ri­va­le u po­lu­fi­na­lu od­re­dio je voj­vo­đan­ske su­per­li­ga­še Voj­vo­di­nu i Spar­tak.

Povodom toga po­zva­li smo i za ko­men­tar za­mo­li­li Mi­ja­ta Ga­ći­no­vi­ća, jed­nog od naj­mla­đih pr­vo­ti­ma­ca i igra­ča ko­ji će u sva­kom slu­ča­ju bi­ti u kom­bi­na­ci­ji za tim pro­tiv su­bo­tič­kih „pla­vih go­lu­bo­va“.

– Si­gur­no je da nam ne­će bi­ti la­ko u od­me­ra­va­nju sna­ga sa Su­bo­ti­ča­ni­ma – re­kao je omla­din­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Sr­bi­je i, na­da­ju se na­vi­ja­či No­vo­sa­đa­na, bu­du­ći as Voj­vo­di­ne. – Ri­val ima za­i­sta od­li­čan tim, ali, ipak, mi­slim da su na­še šan­se za pro­la­zak u fi­na­le iz­gled­ni­je. Na­rav­no, mo­ra­će­mo da ulo­ži­mo mak­si­mum zna­nja i sna­ge u obe utak­mi­ce ka­ko bi­smo ostva­ri­li cilj, ali ve­ru­jem da će­mo bi­ti spo­sob­ni za to. Mo­ti­va­ci­ja će nam bi­ti iz­u­zet­na, jer že­li­mo da osvo­ji­mo na­po­kon pe­har ko­ji nam ne­do­sta­je i da nji­me obe­le­ži­mo 100. ro­đen­dan na­šeg klu­ba.

Ipak,ne­iz­ve­sno je s ko­jim igrač­kim ka­drom će vaš klub do­če­ka­ti pro­leć­nu se­zo­nu?

– To je­ste ve­li­ki pro­blem, ali ve­ru­jem da će­mo ostva­ri­ti ono što že­li­mo, bez ob­zi­ra na to ko će oti­ći, do­ći ili osta­ti – ka­te­go­ri­čan je bio Mi­jat Ga­ći­no­vić.

U eki­pi Spar­ta­ka igra­ju tro­ji­ca fud­ba­le­ra ko­ji su po­ni­kli u Voj­vo­di­ni,na­pa­dač Slo­bo­dan No­va­ko­vić, što­per Vla­di­mir Ko­va­če­vić i ne­što mla­đi igrač sre­di­ne te­re­na Mi­lan Voj­vo­dić.

– Ob­ra­do­va­li ste me ve­šću da nam je žreb u po­lu­fi­na­lu Ku­pa za ri­va­la do­de­lio Voj­vo­di­nu – re­kao je Slo­bo­dan No­va­ko­vić, igrač ko­ji je či­ta­vu je­sen pro­pu­stio zbog opo­rav­ka od te­ške po­vre­de ukr­šte­nih li­ga­me­na­ta. – Mi­slim da će naš meg­dan bi­ti fi­na­le pre fi­na­la, ali šta da se ra­di, žreb je ta­ko hteo. Šan­se su po­la-po­la, mo­tiv ve­li­ki kod obe eki­pe, a emo­ci­je kod me­ne ne­će igra­ti baš ni­ka­kvu ulo­gu i tru­di­ću se da do­pri­ne­sem po­be­di Spar­ta­ka.

Da li to zna­či da će­te bi­ti sprem­ni za pro­leć­nu po­lu­se­zo­nu?

– Da, i je­dva če­kam da pro­le­će poč­ne. Pa­u­za je bi­la du­gač­ka, mi­slim da je po­vre­da u pot­pu­no­sti sa­ni­ra­na i ra­du­jem se po­no­vo­nom igra­nju. Baš kao što se ra­du­jem i na­stu­pu na “Ka­ra­đor­đu”, gde je i po­če­la mo­ja ka­ri­je­ra – re­kao je No­va­ko­vić.

A. Pre­do­je­vić, „Dnevnik“ Novi Sad