Po­sle dva Alek­san­dra – Pa­lo­če­vi­ća (OFK Be­o­grad) i Sta­ni­sa­vlje­vi­ća (Donji Srem), a on­da i Milja­na Mr­da­ko­vi­ća (Grč­ka), Ša­le­te Kor­di­ća (BSK Bor­ča) i Mar­ka Zo­će­vi­ća (Bo­rac, Ča­čak), Voj­vo­di­na je an­ga­žo­va­la još jed­nog no­vaj­li­ju. Reč je o de­snom be­ku Do­njeg Sre­ma Iva­nu La­ki­će­vi­ću, ko­ji je pot­pi­sao ugo­vor s No­vo­sa­đa­ni­ma na tri go­di­ne i sutra ujutro će s eki­pom kre­nu­ti na pripreme na Zla­ti­bo­r.

Ivan La­ki­će­vić je ro­đen 27. ju­la 1993. go­di­ne u Be­o­gra­du, vi­sok je 180 cm i te­žak 75 kg, a u ka­ri­je­ri je no­sio dres je­di­no klu­ba iz Pe­ći­na­ca. U dre­su Do­njeg Sre­ma od­i­grao je 85 utak­mi­ca i po­sti­gao dva go­la.