Skupština FK Vojvodina

 

Skupština FK Vojvodina usvojila je izmene i dopune statuta kluba, koje je predložila grupa od 23 člana najvišeg klupskog tela.

U amfiteatru SPC „Vojvodina“, večeras je održana vanredna sednica Skupštine FK Vojvodina. Pored članova najvišeg klupskog tela (prisutno je bilo svih 55 članova Skupštine), sednici su prisustvovali i svi članovi Upravnog odbora, kao i predstavnici Fudbalskog saveza Srbije, Fudbalskog saveza Vojvodine, Fudbalskog saveza Grada Novog Sada, igrači, članovi stručnog štaba, predstavnici medija i brojni navijači i simpatizeri.

Nakon što je izglasan izbor radnog predsedništva, verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika, prešlo se na glasanje o usvajanju dnevnog reda sednice. Međutim, na primedbu Đorđa Nedeljkova da pojedinim članovima Skupštine nije pismeno dostavljen materijal za tačke pet i šest dnevnog reda (izmene i dopune pravilnika o radu Skupštine FK Vojvodina, odnosno razrešenje i izbor novih članova Nadzornog odbora), predsednik Skupštine Milan Davidov uvažio je njegovu zamerku, pa se o ovim tačkama nije diskutovalo.

S druge strane, usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, a potom se prešlo na glasanje o izmenama i dopunama statuta FK Vojvodina. Većinom glasova, odbijen je predlog statuta koji je predložio Upravni odbor na čelu sa Vojislavom Gajićem, a odmah potom, članovi Skupštine su glasali i o predlogu statuta koji je predložila grupa od 23 člana Skupštine, s tim da je ovaj predlog većinom glasova prihvaćen.

Izmene i dopune statuta FK Vojvodina koje su usvojene na večerašnjoj vanrednoj sednici Skupštine kluba su sledeće:

Član 1.

Član 1. stav 1. menja se i glasi:
– menja se Novosadski put broj 114 i glasi Dimitrija Tucovića br. 1.

Napomena: to se odnosi na sve članove Statuta gde se pojavljuje termin Novosadski put broj 114.
Član 2.

Član 2. stav 1. menja se i glasi:
– menja se udruženja građana i glasi sportskog udruženja.

Napomena: to se odnosi na sve članove Statuta gde se pojavljuje termin sportskog udruženja.
Član 3.

Član 6. stav 2. menja se i glasi:

– menja se 2. Amblem Kluba je: crveno-bele boje u obliku klasičnog štita. Polje je pravougaonog oblika, dijagonalno podeljeno i oivičeno zlatnom bojom, tako da je paralelno sa dijagonalnom zlatnom bojom ispisan tekst srpskim jezikom, ćiriličnim pismom: FK „Vojvodina“, a u gornjem levom uglu je utisnuta plava petokraka zvezda i godina osnivanja Kluba: 1914. U donjem desnom delu amblema ispisan tekst, ćiriličnim pismom, zlatnim velikim slovima NOVI SAD.

i glasi 2. Amblem Kluba je: crveno-bele boje u obliku klasičnog štita. Polje je pravougaonog oblika, uokvireno zlatnom bojom, dijagonalno podeljeno, tako da je paralelno sa dijagonalom ispisan tekst ćiriličnim pismom, srpskim jezikom, zlatnim slovima na belom polju: FK a belim slovima na crvenom polju: VOJVODINA, a u gornjem levom uglu je utisnuta plava petokraka zvezda, a u desnom doljem uglu zlatnim slovima godina osnivanja Kluba: 1914.
Član 4.

Posle člana 21. dodaju se čl. 21a, 21b I 21c koji glase:

Član 21 a

Članstvo u Klubu odnosno prava i obaveze koje iz tog statusa proizilaze ne mogu se prenositi niti naslediti.

Član 21 b

Opštim aktom Kluba mora biti obezbeđeno pravo na žalbu na odluku organa Kluba kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova, osim ako je za donošenje odluke nadležna sportska arbitraža u skladu sa Zakonom o sportu ili nadležni sud u odnosu na prava i obaveze zaposlenih po Zakonu o radu.

Članu Kluba mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima Kluba, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom sportskog udruženja utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član Kluba ima u disciplinskom postupku pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i izvođenje dokaza; pisanu i obrazloženu odluku i žalbu.

Član sportskog udruženja ne može biti disciplinski kažnjen za korišćenje svojih prava u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima udruženja.

Član 21 c
Lica koja ne mogu biti članovi uprave kluba uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije:
1) osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja;
2) članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom;
3) lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke;
4) vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici;
5) sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta;
6) koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude;
7) koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.
U sportskoj organizaciji ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.

Član 5.

U Članu 47. stav 1. i 2 brišu se i umesto njih dodaju se nova dva stava koji glase:

Članovi Upravnog odbora Kluba odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju sportskom udruženju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja ako su u postupku koji je prethodio glasanju obrazložili svoj stav o štetnosti predloga odluke o kome se glasa.

Član 6.

Član 52. menja se i dodaje se stav 3. koji glasi:

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članovi Skupštine i drugih organa Kluba.