Grb FK Vojvodina

 

Upravni odbor FK Vojvodina usvojio je predlog statuta kluba i poslovnika o radu Skupštine FK Vojvodina, koje će predložiti na sutrašnjoj sednici Skupštine zakazane za 19 časova u amfiteatru Spensa.

Predlog novog statuta i poslovnika o radu Skupštine prenosimo u celosti.

STATUT FK VOJVODINA

Na osnovu člana 40. Zakona o sportu (Sl. glasnik RS br. 10/2016) i člana 28. stav 2. i 3. Statuta fudbalskog kluba “VOJVODINA“ od 03.11.2013.g, Skupština fudbalskog kluba „VOJVODINA“ Novi Sad, usvojila je

S T A T U T

FUDBALSKOG KLUBA „VOJVODINA“ NOVI SAD

I – OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim Statutom uređuju se svi elementi neophodni za postojanje i rad fudbalskog kluba “VOJVODINA“ sa sedištem u Novom Sadu ul. Dimitrija Tucovića br. 1, zatim pitanja unutrašnje organizacije rada, međusobni odnosi članova Kluba, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje aktivnosti članova Kluba.
Ovaj Statut je najviši opšti pravni akt Fudbalskog kluba “VOJVODINA“ sa sedištem u Novom Sadu, ul. Dimitrija Tucovića br. 1, i svi drugi opšti akti Kluba moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

Član 2.
Fudbalski klub „Vojvodina“ Novi Sad (u daljem tekstu: Klub) je dobrovoljna i nedobitna organizacija, zasnovana na slobodnom udruživanju fizičkih i pravnih lica, organizovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u fudbalskom sportu.
Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna organizacija, organizovana na osnovu Statuta, sa statusom sportskog udruženja.
Osnovna delatnost Kluba je razvijanje i unapređivanje fudbalskog sporta.

Član 3.
Naziv Kluba je fudbalski klub „VOJVODINA“.
Skraćeni nazvi Kluba je FK “VOJVODINA“
Naziv Kluba na engleskom jeziku je Football club “VOJVODINA“
Sedište Kluba je u Novom Sadu, ul. Dimitrija Tucovića br. 1.

Član 4.
Klub ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom. Statut Kluba mora biti usklađen sa zakonodavstvom Republike Srbije i statutima, pravilnicima, odredbama i odlukama koje donose Fudbalski savez Srbije (u daljem tekstu: FSS) UEFA i FIFA.
Klub ima svoju imovinu.

Član 5.
Područje delovanja i rada Kluba je teritorija Republike Srbije.
Klub je član Fudbalskog saveza Srbije, Sportskog društva „VOJVODINA“ Novi Sad i odgovarajućih fudbalskih asocijacija.
Klub može da se učlani u odgovarajuće nacionalne i međunarodne sportske saveze i udruženja od značaja za ostvarivanje ciljeva Kluba.
Klub može preuzimati organizovanje, učestvovati u internacionalnim takmičenjima i turnirima i odigravati međunarodne prijateljske utakmice, samo uz prethodnu saglasnost FSS.

Član 6.
Boja i amblem Kluba su:
1. Boja Kluba je : crveno-bela.
2. Amblem Kluba je: crveno-bele boje u obliku klasičnog štita. Polje je pravougaonog oblika, uokvireno zlatnom bojom, dijagonalno podeljeno, tako da je paralelno sa dijagonalom ispisan tekst ćiriličnim pismom, srpskim jezikom, zlatnim slovima na belom polju: FK a belim slovima na crvenom polju: VOJVODINA, a u gornjem levom uglu je utisnuta plava petokraka zvezda a u desnom doljem uglu zlatnim slovima godina osnivanja Kluba: 1914
3. Zastava Kluba je crveno-bele boje, širine 75 cm i dužine 150 cm, dijagonalno podeljena, s tim što se u gornjem levom uglu, pri vrhu belog polja nalazi amblem Kluba veličine 7,5 h 15 cm.

Član 7.
Dan Kluba je 06. mart 1914.godine kada je Klub osnovan.

Član 8.
Pečat Kluba je okruglog oblika sa ispisanim tekstom na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom : Fudbalski klub “VOJVODINA“ Novi Sad, sa utisnutim amblemom Kluba u sredini pečata.

Član 9.
Diskriminacija bilo koje vrste, protiv neke zemlje, privatnog lica ili grupe ljudi po etničkoj, rasnoj, polnoj, jezičkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi je strogo zabranjena i kažnjava se odgovarajućom disciplinskom kaznom.

Član 10.
Rad Kluba je javan.
Zastupnik Kluba je dužan da informiše organe sportskog udruženja o aktivnostima i delatnostima sportskog udruženja i njegovom finansijskom poslovanju.

II – CILjEVI I ZADACI KLUBA

Član 11.
Klub ostvaruje ciljeve i zadatke u oblasti fudbalskog sporta, određene Zakonom, Statutom i opštim aktima fudbalskih saveza Srbije i Vojvodine.

Član 12.
Sportski ciljevi i zadaci Kluba :
• da čuva tradiciju fudbalskog kluba i sporta.
• izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata kojima se doprinosi razvoj fudbala, odnosno obezbeđuju uslovi za razvoj vrhunskog sporta.
• osposobljavanje fudbalera za bavljenje fudbalom i učešće u takmičenjima.
• obezbeđenje sportskih stručnjaka za rad sa fudbalerima.
• okupljanje, promocija i podsticanje građana za bavljenje fudbalskim sportom, posebno dece, omladine i žena, a u saradnji sa odgovarajućim organizacijama.
• organizovanje fudbalske škole.
• organizovanje treninga.
• organizovanje utakmica i turnira u skladu sa pravilima takmičenja.
• očestvovanje na turnirima u zemlji i inostranstvu.
• oportsko i pedagoško usavršavanje sportista i stručnjaka.
• nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju fudbala.
• stipendije za sportsko usavršavanje, posebno perspektivnih fudbalera.
• ostvarivanje uslova za sistematsko praćenje zdravlja fudbalera, kao i za pružanje medicinske pomoći.
• prikupljanje, obrada, čuvanje i izlaganje arhivske građe, trofejnih i drugih predmeta od značaja za istorijat Kluba.
• popularizacija fudbala i informisanje javnosti o radu i rezultatima Kluba u saradnji sa sredstvima javnog informisanja.
• sprečavanje negativnih pojava u fudbalu (doping, nasilje i nedolično ponašanje).
• obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom o Sportu i Statutom Kluba.

III – ČLANOVI KLUBA

Član 13.
Član kluba može biti svako lice (filičko ili pravno), bez obzira na državljanstvo, nacionalnost, rasu, pol, jezik, veroispovest, stranačku pripadnost, političko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno poreklo, imovno stanje ili koje drugo slično svojstvo.
Članstvo u Klubu se stiče učlanjivanjem, odnosno potpisivanjem izjave o pristupanju tj. učlanjenju koju maloletno lice koje nije navršilo 14 godina daje uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.
Član Kluba potpisivanjem izjave o pristupanju i uplatom godišnje članarine stiče pravo na člansku kartu koju po propisanom obrascu izdaje i overava ovlašćeni zastupnik Kluba.

Član 14.
Prava članova Kluba su:
• da učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka kluba.
• da učestvuju u upravljanju klubom.
• da biraju i budu birani u organe Kluba, sa navršenih 18 godina života.
• da budu informisani o radu kluba.

Član 15.
Obaveze članova Kluba su:
• da aktivno učestvuju u radu Kluba.
• da svojim radom i ponašanjem doprinose širenju ugleda Kluba.
• da redovno plaćaju članarinu.
• da izvršavaju druge obaveze koje se utvrde opštim aktima Kluba.
• da se u Klubu uzdržavaju od svake političke aktivnosti.
• da ostvaruju sva ostala prava koja proističu iz ovog Statuta, Pravilnika i Odluka Kluba.
Izabrani članovi u organe Kluba dužni su da aktivno učestvuju u radu ovih organa i odgovorni su za svoj rad organima koji su ih izabrali.

Član 16.
Članovi Kluba se mogu organizovati u klubove navijača, sekcije, timove i druge oblike organizovanja koje Klub, na osnovu odluke nadležnog organa, može u nadležni registar upisati kao organizacioni deo sportskog udruženja koji nema svojstvo pravnog lica i koji radi obavljanja aktivnosti i delatnosti ima zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun sportskog udruženja.
Navijači su dužni da se pridržavaju kodeksa navijanja utvrđenih od strane srpskih, evropskih i svetskih fudbalskih asocijacija.

Član 17.
Članstvo u Klubu može prestati:
• istupanjem – ostavkom na osnovu pismene izjave.
• isključenjem, ako član Kluba svojim radom i ponašanjem šteti ugledu i interesu Kluba, ozbiljno krši Statut, Pravilnike i Odluke Kluba.
• neplaćanjem članarine
• smrću člana Kluba.

Član 18.
Klub i njegovi članovi:
• vode evidenciju svojih članova (knjiga članova) i druge evidencije u skladu sa odredbama Zakona o sportu.
• upisuju se u matične evidencije u skladu sa odredbama Zakona o sportu.
• obavezni su da oforme knjigu odluka u koju će upisivati sve odluke koje su donete od strane tih organa.

Član 19.
Klub može, za izuzetan doprinos njegovoj afirmaciji, proglašavati počasne članove.
Za počasnog člana može se imenovati lice koje je svojim radom doprinelo radu i razvoju Kluba i materijalnoj stabilnosti, kao i lice koje ima znatne zasluge za unapređenje fudbalskog sporta.
Počasni članovi imaju pravo prisustva sednicama i učestvovanju u radu organa Kluba, da iznose svoje stavove, mišljenja i predloge. Počasni članovi su oslobođeni obaveze plaćanja članarine.
Proglašavanje počasnih članova uređuje sa posebnim aktom koji donosi Upravni odbor Kluba.

Član 20.
Članstvo u Klubu odnosno prava i obaveze koje iz tog statusa proizilaze ne mogu se prenositi niti naslediti.
Visina mesečne članarine ne može biti veća od jedne desetine prosečne zarade na nivou Republike Srbije utvrđene od strane republičkog organa nadležnog za poslove statistike za prethodnu budžetsku godinu.

Član 21.
Opštim aktom Kluba mora biti obezbeđeno pravo na žalbu na odluku organa Kluba kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova, osim ako je za donošenje odluke nadležna sportska arbitraža u skladu sa Zakonom o sportu ili nadležni sud u odnosu na prava i obaveze zaposlenih po Zakonu o radu.
Članu Kluba mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima Kluba, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom sportskog udruženja utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drukčije određeno.
Član Kluba ima u disciplinskom postupku pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i izvođenje dokaza; pisanu i obrazloženu odluku i žalbu.

IV – ORGANI KLUBA

Član 22.
Klubom upravljaju njegovi članovi preko svojih predstavnika u organima Kluba.

Organi Kluba su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsednik
4. Izvršni odbor
5. Nadzorni odbor
Svi organi Kluba biraju se na mandatni period od 4 (četiri) godine i isto lice može biti ponovo izabrano kao član bilo kog organa kluba.

Član 23.
Lica koja ne mogu biti članovi organa kluba su:
1) osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja;
2) članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom;
3) lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke;
4) vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici;
5) sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta;
6) koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude;
7) koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.
U Klubu ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.

1. Skupština Kluba

Član 24.
Skupština je najviši organ Kluba.
Skupština se može sazvati kao redovna sednica Skupštine, ili kao vanredna sednica Skupštine.
Rad Skupštine se utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine koji usvaja Skupština.
Skupštinu Kluba čine članovi Kluba izabrani u skladu sa odredbama Statuta i Poslovina o radu Skupštine.
Skupština se sastoji od 31 (tridesetjednog) člana uključujući predsednika Skupštine Kluba.
Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine.

Član 25.
Skupština Kluba :
1. Donosi Statut i izmene i dopune Statuta Kluba.
2. Odlučuje o statusnim promenama Kluba.
3. Odlučuje o pokretanju postupka zaštite od poverilaca (stečaj,likvidacija,plan reorganizacije i dr)
4. Bira i razrešava, Predsednika i dva Potpredsednika Skupštine, Predsednika Kluba, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora.
5. Usvaja finansijski plan i finansijski izveštaj.
6. Donosi odluku o udruživanju u saveze.
7. Donosi odluku o prestanku rada Kluba i o promeni amblema i boje Kluba.
8. Utvrđuje sportsku i poslovnu politiku Kluba.
9. Razmatra izveštaje o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
10. Bira, odnosno imenuje i razreševa lica ovlašćena za zastupanje.
11. Donosi i usvaja kodeks ponašanja članova Kluba.
12. Rešava žalbe koje se upućuju Skupštini na odluke disciplinskog organa ako je predložena kazna isključenje iz članstva člana Skupštine Kluba, članova Upravnog odbora, Predsednika kluba, članova Nadzornog odbora i članova Disciplinske komisije.
13. Donosi Poslovnik o svom radu.
14. Rešava druga pitanja od interesa za Klub, u skladu sa opštim aktima, Statutom i zakonima.
Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

Član 26.
Redovna sednica Skupštine obavezno se saziva najmanje jednom godišnje i istu saziva Predsednik Skupštine ili Predsednik Kluba.
Redovna sednica Skupštine održava se u roku ne kraćem od 15 dana od dana dostavljanja poziva.

Član 27.
Vanredna Skupšina održava se prema potrebi i istu saziva Predsednik skupštine ili Predsednik Kluba.
Lica iz stava 1. ovog Člana obavezni su sazvati sednicu vanredne Skupštine u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismene obrazložene inicijative koja sadrži predloženi dnevni red za održavanje vanredne skupštine. Ovu inicijativu ovlašćeni Klubu uputiti Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.
U slučaju da lica iz stava 1. ovog Člana ne sazovu sednicu u ostavljenom roku istu može sazvati Predsednik Nadzornog odobra ili 1/3 članova Skupštine.
Vanredna sednica Skupštine održava se u roku ne kraćem od 3 dana i ne dužem od 30 dana od dana dostavljanja predloga za održavanje sednice skupptine.

Član 28.
Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine Kluba, odnosno u njegovom odsustvu jedan od 2 (dva) potpredsednika Skupštine ili ako isti nisu još izabrani sednicom predsedava najstariji član Skupštine.

Član 29.
Skupština punovažno može odlučivati ako je zakazana na način predviđen Članom 26-27 ovog Statuta i ako je prisutna većina od ukupnog broja članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
Vanredna Skupština Kluba ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.
Rad Skupštine, način izbora članova, način odlučivanja, prava i obaveze članova, bliže se određuju Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 30.
U toku rada sednice Skupštine vodi se Zapisnik koji potpisuje predsednik Skupštine Kluba i dva overivača zapisnika.
Zapisnik treba da sadrži broj prisutnih članova, rezultate glasanja i izbora i odluke.
Svaki član Skupštine ima pravo da izvrši uvid u zapisnik.

Član 31.
Predsednik Skupštine najkasnije 30 dana pre isteka mandatnog perioda od četiri godine odlukom započinjene postupak izbora novog saziva Skupštine Kluba za novi mandatni period.
Odlukom iz stava 1. ovog Člana konstituiše se Odbor za sprovođenje izbora od tri člana koju obavezno čine Predsednik skupštine, Predsednik Nadzornog odbora i Sekretar Izvršnog odbora.
Nakon donošenja odluke iz stava 1. ovog Člana do izbora novog saziva tj. do okončanja izbornog procesa sednice Skupštine Kuba mogu se održavati samo u izuzetnim slučajevima i ne mogu se donositi odluke o promeni Statuta Kluba i izboru ili razrešenju organa Kluba.

Član 32.
Postupak izbora članova Skupštine i konstituisanje novog saziva Skupštine utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine a u njemu ne mogu učestvovati članovi koji su taj status člana stekli u poslednjih mesec dana.

Član 33.
U slučaju da prestane mandat člana Skupštine ostavkom ili smrću člana ponavlja se postupak izbora u celosti na način predviđen odredbama ovog Statuta i Poslovnika o radu Skupštine, ali samo u okviru sekcije Kluba iz koje je isti bio izabran sa ciljem izbora novog člana Skupštine.

Član 34.
Predsednik Kluba ima pravo da tokom trajanja mandatnog perioda jednog saziva Skupštine donese odluku kojom se započinje postupak vanrednog izbora novog saziva Skupštine Kluba za novi mandatni period ukoliko:
– dve zakazane sednice Skupštine ne bude obezbeđen dovoljan broj prisutnih članova (kvorum),
– ukoliko 1/2 ukupnog broja članova skupštine prestane mandat (ostavka ili smrt člana),
– ili ustanovi da postoje vanredne okolnosti koje mogu ugroziti redovno obavljanje delatnosti Kluba i rad negovih organa ili dovesti do prestanka rada kluba.
Postupak sprovođenja vanrednih izbora vrši se na isti način i postupak redovnog izbora a u skladu sa odredbama 31-33 ovog Statuta.

2. Upravni odobor

Član 35.
Upravni odbor Kluba i Predsednik Kluba su organi upravljanja Klubom.

Član 36.
Upravni odbor Kluba :
1. Sprovodi politiku i odluke Skupštine Kluba.
2. Bira i razrešava Sekretara i članove Izvršnog odbora na predlog Predsednika Kluba.
3. Predlaže Statut Kluba i njegove izmene i dopune.
4. Donosi opšte akte iz svoje nadležnosti.
5. Nadgleda primenu odluka Skupštine.
6. Predlaže utvrđivanje sportske i poslovne politike Kluba.
7. Podnosi izveštaj o radu Kluba Skupštini.
8. Odlučuje o sticanju i raspoređivanju dobiti i načinu pokrića gubitka Kluba.
9. Donosi odluke o raspolaganju imovinom kluba u znatnom obimu ili van toka redovnog obavljanja sportskih aktivnosi ili delatnosti.
10. Postavlja i razrešava šefa stručnog štaba i njegove pomoćnike.
11. Odlučuje o zaključivanju i raskidanju profesionalnih ugovora sa fudbalerima.
12. Odlučuje o osnivanju i gašenju privrednih društava koje osniva Klub.
13. Odlučuje o davanju zajmova i zaduživanju kluba (pozajmice i krediti).
14. Predlaže finansijske izveštaje i finansijki plan.
15. Odlučuje o obeležavanju značajnih datuma iz istorije Kluba.
16. Utvrđuje cene ulaznica za utakmice i visinu klupske članarine.
17. Daje saglasnost na Pravnilik o radu, Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji kao i na druge opšte akte.
18. Daje saglasnost na potpisivanje pojedinačnog i kolektivnog ugovora.
19. Odlučuje o pokretanju sporova ili odustajanju od njega.
20. Formira komisije i radna tela i to: Disciplinska komisija, Komisija za transfere, Komisija za nabavke i Komisija za izmene statuta.
21. Odlučuje kao drugostepeni organ o žalbama protiv prvostepenih odluka organa i imenovanih lica u Klubu.

Član 37.
Skupština Kluba bira člana Upravnog odbora iz reda istaknutih privrednika, sportskih radnika, sportskih stručnjaka ili sportista, na predlog Predsednika Kluba.
Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine.
Radom Upravnog odbora rukovodi i predsedava Predsednik Kluba.
Broj članova Upravnog odbora uključujući i Presednika Kluba ne sme biti manji od 5 (pet) a konačan broj utvrđuje Skupština na predlog Predsednika Kluba.

Član 38.
Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Predsedniku Kluba.
Predsednik Kluba može Skupštini predložiti razrešenje članova Upravnog odbora usled njihovog lošeg rada i neurednog prisustvovanja sednicama Upravnog odbora ili onih članova koji se ne pridržavaju Statuta i drugih opštih akata Kluba.
Upravni odbor kolektivno kao i svaki njegov član pojedinačno mogu podneti ostavku.
Članovi Upravnog odbora ostavku podnose Predsedniku Kluba.
O svom radu i radu Upravnog odbora Predsednik Kluba izveštava Skupštinu.

Član 39.
Predsednik Kluba zakazuje i rukovodi sednicama Upravnog odbora koji punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.
Glasanje je javno ukoliko Upravni odbor ne odluči drugačije.

Član 40.
Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju podele glasova, odlučuje glas Predsednika Kluba.
Sednica Upravnog odbora saziva se najmanje 24 časa pre njenog zasedanja.
Uz poziv za sednicu istovremeno se predlaže dnevni red i dostavljamaterijal za sednicu.
Predsednik Kluba i Sekretar Izvršnog odbora pripremaju dnevni red sednice Upravnog odbora i staraju se o blagovremenom dostavljanju poziva i materijala za sednicu.

Član 41.
Upravni odbor može da odlučuje o hitnim pitanjima, osim usvajanja opštih akata, i na sednicama održanim uz korišćenje elektronskih sredstava komunikacija (tzv. telefonska sednica).
Upravni odbor može, u skladu sa Poslovnikom, a na pismeni predlog Predsednika Kluba, da odlučuje i pismenim izjašnjavanjem članova van sednice, osim usvajanja opštih akata.

Član 42.
Za praćenje, proučavanje i unapređenje stručnog rada, kao i za izvršenje određenih poslova iz delatnosti Kluba, Upravni odbor može obrazovati stalna radna tela i povremena radna tela.
Stalna radna tela se bave razmatranjem i proučavanjem pitanja od trajnog interesa i uticaja na Klub i obrazuju se iz redova članova Kluba.
Povremena radna tela se obrazuju po potrebi za razmatranje i proučavanje određenih pitanja.

Član 43.
Predsednik Kluba, članovi Upravnog odobra, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Klubu, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom.
Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja ako su u postupku koji je prethodio glasanju obrazložili svoj stav o štetnosti predloga odluke o kome se glasa.

3. Predsednik Kluba

Član 44.
Predsednik Kluba predstavlja i zastupa Klub u okviru prava i dužnosti Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odobora.
Predsednika Kluba, u slučaju njegove sprečenosti, zamenjuje Zamenik Predsednika Kluba koga ovlasti Predsednik Kluba.
Kandidat za Predsednika Kluba može biti samo lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o sportu mora ispunjavati poseban uslov da je ugledan sportski radnik, sportski stručnjak ili privrednik sa najmanje 10 godina iskustva kao rukovodilac ili član uprave neke sportske organizacije, udruženja ili saveza u vrhunskom sportu.

Član 45.
Ovlašćenja Predsednika Kluba :
1. Saziva, rukovodi radom i potpisuje odluke Upravnog odobra.
2. Stara se o zakonitosti rada Kluba i za izvršenje finansijskog plana.
3. Saziva i raspušta Skupštinu Kluba, pod uslovima previđenim Statutom.
4. Kontroliše i nadzire rad Izvršnog odobra i stručnih službi Kluba.
5. Predlaže Upravnom odboru Sekretara i članove Izvršnog odobra.
6. Postavlja sva lica sa posebnim pravima i odgovornostima u Klubu i utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju Kluba.
7. Odlučuje o svim pravima i obavezama zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu.
8. Predstavlja i zastupa Klub u postupcima pred nadležnim organima i pravnom prometu sa trećim licima.
9. Obaveštava javnost o radu i poslovanju Kluba.
10. Proglašava opšte akte Kluba donete od strane Upravnog odobora.

Član 46.
Predsedniku Kluba prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran ostavkom ili razrešenjem.
Ukoliko Predsednik Kluba podnese ostavku, njegove poslove preuzima Zamenik Predsednik Kluba, koji je dužan da sazove vanrednu Skupštinu, koja će se održati najkasnije 30 (trideset) dana od dana podnošenja ostavke.
Ukoliko Zamenik Predsednika Kluba ne sazove Skupštinu u ostavljenom roku istu može sazvati Predsednik Skupštine.
U slučaju prestanka mandata Predsedniku Kluba pre roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora sa danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsednik Kluba u skladu sa ovim Statutom.

4. Izvršni odbor

Član 47.
Izvršni odbor Kluba je kolektivni organ koji je nadležan za izvršavanje odluka Upravnog odobora i Predsednika Kluba koji se bira na sednici Upravnog odobra od kandidata koje predlaže Predsednika Kluba.
Izvršni odobor Kluba čine Sekretar Izvršnog odobra i najmanje 4 (četiri) člana od kojih svaki ima svoja resorna ovlašćenja i obaveze koja se preciznou utvrđuju Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Kluba.

Član 48.
Sekretar Izvršnog odobra:
1. Rukovodi radom Izvršnog odobra Kluba i odgovara operativno izvršavanje odluka Skupštine, Upravnog odbora i Predsednika Kluba.
2. Koordinira i usklađuje rad sektora kojim rukovode resorni članovi i izdaje im obavezne smernice za rad i postupanje.
3. Predlaže Predsedniku Kluba i Upravnom odboru donošenje odluka iz njihove nadležnosti.
4. Nadzire i kontroliše rad stručnih službi u sprovođenju odluka Predsednika Kluba i Upravnog odbora.
5. Pokređe disciplinski postupak pred Disciplinskom komisijom Kluba.
6. Priprema nacrte odluka i materijal za sednice radnih tela Kluba, Izvršnog organa Kluba, Upravnog odobra Kluba i Skupštine Kluba.
7. Rukovodi sednicama Izvršnog organa Kluba i prisustvuje sednicama Upravnog odobra Kluba kada vodi zapisnik.
8. Prati propise i odgovoran je za usklađivanje akata Kluba sa izmenama i dopunama propisa.
9. Odobrava sve izlazne dokumente Kluba (dopise, ugovore, ponude,odluke, zahteve,tužbe…idt).
10. Predstavlja i zastupa klub u organima FSGNS,FSV,FSS,ZKSL i UEFA,FIFA.
11. Stručni saveti, mišljenja i tumačenja propisa i dokumenata.
12. Izdaje potvrde o članstvu i verifikuje kandidature lica za organe Kluba.
13. Posebna ovlašćenja i odgovornosti u izbornom procesu u skladu sa Statutom Kluba.

Član 49.
Sekretar i članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju Predsedniku kluba koji predlaže njihovo imenovanje i razrešenje Upravnom odoboru Kluba.

5. Nadzorni odbor
Član 50.

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana.
Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština.
Mandat predsednika i članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članovi Skupštine i drugih organa Kluba.

Član 51.
Nadzorni odbor održava sednice po potrebi.
Predsednik Nadzornog odbora predsedava i saziva sednice Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuju oba člana i Predsednik.
Nadzorni odbor vrši kontrolu poslovanja i izvršavanja finansijskog plana, namenskog i racionalnog korišćenja sredstava i stara se o zakonitosti rada kluba.
Nadzorni odbor obaveštava Skupštinu i Upravni odbor o nađenom stanju i merama koje treba preduzeti.
Odluke se donose većinom glasova.

V – VETERANI

Član 52.
Veterani su članovi Kluba sa statusom počasnog člana organizovani u posebnu sekciju Kluba koja može imati status ogranka Kluba upisanog u nadležni registar.
Veterane čine bivši fudbaleri, treneri i sportski radnici koji su svojim radom doprineli ostvarivanju ciljeva Kluba.
Veterani imaju obavezu negovanja kontinuiteta, stalnog trajanja i prisne povezanosti prošlosti i sadašnjosti generacija Kluba.
Veterani svoj rad i postupak biranja svojih predstavnika utvrđuju Pravilnikom o radu veterana koji na predlog izvršnog organa sekcije veterana potvrđuje Upravni odbor Kluba.

VI – NAVIJAČI

Član 53.
Navijači su članovi Kluba organizovani u posebne Klubove navijača organizovani u posebnu sekciju Kluba koja može imati status ogranka Kluba upisanog u nadležni registar.
Navijače čine sva lica koja su upisana u knjigu članova Kluba ili poseduju sezonsku ulaznicu za utakmice a nisu članovi neke druge sekcije (veterani, sponzori,stručne službe).
Navijači kao sastavni deo Kluba svojom koreografijom na tribinama doprinose uspehu tima i imidžu Kluba.
Navijači svoje predstavnike u Skupštini Kluba biraju u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu skupštine Kluba.

VII – SPONZORI I DONATORI KLUBA (POSLOVNI TIM)

Član 54.
Sponzori i donatori kluba (Poslovni tim) su članovi Kluba koji svoj status stiču komercijalnim korišćenjem usluga reklamiranja koje Klub pruža, kao i svi darodavci, donatori, davaoci priloga koji funkcionisanje Kluba pomažu putem novčanih, robnih i drugih donacija ili vršenjem usluga bez naknade, a koji se mogu evidentirati u knjigovodstvu Kluba.
Lica iz stava 1 ovog člana mogu biti organizovani u posebnu sekciju Kluba koja može imati status ogranka Kluba upisanog u nadležni registar.
Sva lica iz stava 1. ovog Člana uplatom usluga marketinga ili davanjem novčane ili robne donacije stiču pravo na sticanje svojstva člana Kluba i upis u evidenciju članova.
Sponzori i donatori (Poslovni tim) svoje predstavnike u Skupštini Kluba biraju u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu skupštine Kluba.

VIII – STRUČNE SLUŽBE FK „VOJVODINA“

Član 55.
Klub ima stručne službe FK „Vojvodina“ (u daljem tekstu stručna služba) za obavljanje stručnih i zajedničkih poslova vezanih obavljanje registrovane delatnosti Kluba.

Član 56.
Radom i poslovima stručnih službi rukovode lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u skladu sa opštim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i posebnim ovlašćenjima datim od Predsednika Kluba.
Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima iz stava 1. Ovog člana su:
• Sekretar Izvršnog odbora
• Član Izvršnog odbora zadužen za svaki pojedinačni resor

Član 57.
Radnici stručnih službi u radnom odnosu svoje odnose prava i obaveza uređuju u skladu sa Zakonom, Statutom Kluba, Pravilnikom o radu Kluba i drugim opštim aktima Kluba.
Stručne službe čine svi zaposleni u Klubu.
Unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova i radnih zadataka stručne službe uređuje se posebnim opštim aktom koji donosi Upravni odbor Kluba.

Član 58.
Stručne službe Kluba svoje predstavnike u Skupštini Kluba biraju u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu skupštine Kluba.

IX – PRAVA I OBAVEZE SPORTISTA

Član 59.
Bavljenje sportom u Klubu mora biti humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu.
Član 60.
Sportisti obavljavljaju sportske aktivnosti u klubu kao amateri ili kao profesionalni sportisti.
Sportisti amateri mogu biti članovi Kluba i obavljati sportske aktivnosti sa i bez Ugovora o bavljenju sportom i bez nadoknade.

Član 61.
Profesionalni sportista zasniva radni odnos sa Klubom zaključenjem ugovora o radu, na određeno vreme, najduže do pet godina. Po isteku ovog perioda, profesionalni sportista može ponovo da zaključi ugovor sa istom ili drugom sportskom organizacijom. Prekidi rada kraći od 30 dana ne utiču na trajanje radnog odnosa.
Profesionalni sportista ima sva prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, ako ovim zakonom ili sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza nije drukčije utvrđeno.
Ugovorom o radu profesionalni sportista i sportska organizacija utvrđuju zaradu i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad. Druga primanja profesionalnog sportiste utvrđena u skladu sa ovim zakonom nemaju karakter zarade.
Na zaradu i druga primanja profesionalnog sportiste plaćaju se odgovarajući porezi i doprinosi na zaradu, odnosno na dohodak građana, u skladu sa zakonom.
Druga primanja profesionalnog sportiste iz stava 4. ovog člana su novčana i druga nagrada za postignute sportske rezultate, naknada troškova smeštaja, ishrane i putovanja za vreme sportskih priprema i sportskih takmičenja, novčana i druga naknada na ime zaključenja ugovora, naknada za korišćenje lika sportiste i druga slična primanja.
Ugovor i sve izmene i dopune ugovora, uključujući i sporazumni raskid ugovora između sportiste i sportske organizacije zaključuje se u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom, a u protivnom je ništav.
Radno vreme, odmori, odsustva i druga prava i obaveze profesionalnog sportiste prema sportskoj organizaciji prilagođavaju se režimu sportskih priprema, odnosno takmičenja. Profesionalni sportista može biti privremeno upućen u drugu sportsku organizaciju na osnovu pisanog sporazuma sportske organizacije u koju se upućuje i sportske organizacije sa kojom je u radnom odnosu, uz saglasnost profesionalnog sportiste, u skladu sa ovim zakonom.

Član 62.
Ugovor sa sportistom koji nema potpunu poslovnu sposobnost može da se punovažno zaključi samo uz pisanu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja, overenu u skladu sa zakonom, a na osnovu prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti sportiste koji nema potpunu poslovnu sposobnost od strane nadležne zdravstvene službe ili zavoda nadležnog za sport i medicinu sporta.
Ugovorom o stipendiranju maloletnog sportiste za sportsko usavršavanje utvrđuje se, u skladu sa sportskim pravilima, naročito: novčana stipendija i naknada troškova smeštaja i ishrane za vreme sportskih priprema i sportskog takmičenja.
Ugovor o stipendiranju može da se zaključi najduže do sticanja punoletstva sportiste.

Član 63.
Ugovore između sportiste i kluba sklapa Predsednik Kluba ili drugo ovlašćeno lice za zastupanje Kluba upisano u nadležni registar a na osnovu odluke Upravnog odbora.
Ugovor i sve izmene i dopune ugovora, uključujući i sporazumni raskid ugovora između sportiste i sportske organizacije zaključuje se u pisanoj formi, registruje kod nadležnog fudbalskog saveza i overava u skladu sa zakonom, a u protivnom je ništav.

Član 64.
Klub u obavljanju sportskih aktivnosti obezbeđuje uslove za bezbedno bavljenje sportista sportskim aktivnostima, sportske stručnjake za vođenje stručnog rada, planiranje i evidenciju stručnog rada i vođenje bazičnih priprema.

Član 65.
U sportskom takmičenju može učestvovati sportista, odnosno sportski stručnjak kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.
O utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste takmičara vodi se evidencija, unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju, počev od dana prve registracije sportiste za Klub.
Zabranjeno je sportistu izložiti sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje.

Član 66.
Sportska organizacija dužna je da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista i vrhunskih sportskih stručnjaka od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, odnosno stručnog rada u sportu, a na osnovu utvrđenog rangiranja sportista i sportskih stručnjaka.

Član 67.
Sportista ne sme da koristi doping, niti mu stručna lica angažovana u Klubu smeju dati doping, pod pretnjom isključenja iz Kluba, odnosno prestanka radnog odnosa ili raskida ugovora.

X – STRUČNI RAD U KLUBU

Član 68.
Stručni rad u Klubu sprovode sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu koji obavljaju druge stručne poslove u sportu, u skladu sa zakonom.
Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu.
Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja koja imaju odgovarajuće obrazovanje za te vrste poslova i doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti Kluba.

Član 69.
Sportski stručnjak može da zasnuje radni odnos sa Klubom zaključenjem ugovora o radu, u skladu sa zakonom ili zaključuje ugovor o stručnom angažovanju. Sportski stručnjak zasniva radni odnos sa Klubom zaključenjem ugovora o radu, na neodređeno vreme ili na određeno vreme najduže do pet godina.
Bavljenje stručnim radom u skladu sa ugovorom o stručnom angažovanju smatra se radom van radnog odnosa, u skladu sa zakonom. U slučaju da se sportski stručnjak bavi stručnim radom u sportskoj organizaciji kao član sportskog udruženja bez ugovora, sportska organizacija donosi odluku o imenovanju sportskog stručnjaka za obavljanje određenog sportskog zanimanja u sportskoj organizaciji, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima. Sportski stručnjak, odnosno stručnjak u sportu koji se stručnim radom bavi kao član sportskog udruženja bez ugovora i bez naknade ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktima Kluba.
Sportski stručnjak ima sva prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, ako ovim zakonom ili sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza nije drukčije utvrđeno.
Radno vreme, odmori, odsustva i druga prava i obaveze sportskog stručnjaka prema organizaciji u oblasti sporta prilagođavaju se režimu sportskih priprema, odnosno takmičenja.

XI – IMOVINA KLUBA

Član 70.
Klub može sticati sredstva i ostvarivati prihod od priloga, članarine, donacija i poklona, subvencija, nasleđa, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, usluga, sponzorstva i drugih komercijalnih, marketinških, poslovnih i privrednih delatnosti i aktivnosti, u skladu sa zakonom. Sredstva iz stava 1. ovog člana svojina su sportskog udruženja.
Klub može osnovati privredno društvo ili drugo pravno lice, u skladu sa zakonom, radi pribavljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva. Klub kao osnivač koristi celokupnu ostvarenu neto dobit tog osnovanog pravnog lica za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva utvrđenih statutom.

Član 71.
Klub može neposredno da obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti ali može da registruje samo jednu od sledećih privrednih delatnosti:
– 47.60 Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju,
– 55.10 Hoteli i sličan smeštaj,
– 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata,
– 58.14 Izavanje časopisa i periodičnih izdanja,
– 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa,
– 68.20 Delatnost reklamnih agencija,
– 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje,
– 93.19 Ostale sportske delatnosti.

Član 72.
Klub je obavezan da vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu. Godišnji finansijski izveštaj Kluba koji usvaja Skupština Kluba objavljuje se na internet stranici Agencije, u skladu sa zakonom.
Klub kao sportsko udruženje koje se takmiči u nacionalnom, odnosno profesionalnom sportskom takmičenju vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu koji se odnose na privredna društva.
Revizija finansijskog izveštaja Kluba iz stava 2. ovog člana vrši se u skladu s propisima o reviziji koji se odnose na privredna društva.

Član 73.
Za svoje obaveze Klub odgovara celokupnom svojom imovinom.
Članovi Kluba i članovi organa Kluba solidarno odgovaraju sa Klubom za obaveze sportskog udruženja ako postupaju s imovinom Kluba kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe Klub kao formu za nezakonite ili prevarne ciljeve.

Član 74.
Imovina i prihodi Kluba mogu da se koriste jedino za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom. Imovina i prihodi Kluba ne mogu se deliti njegovim članovima.
Odredbe stava 1.ovog člana ne odnose se na davanje članovima prigodnih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva sportskog udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ispunjavanje obaveza prema članovima ugovorenih u skladu sa ovim zakonom i isplatu zarada zaposlenima.

Član 75.
U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba se prenosi na Sportskom društvu “VOJVODINA“ a ukoliko to ne bude moguće Skupština Kluba određuje primaoca imovine koji može biti samo domaća nedobitna organizacija u oblasti fudbala sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

XII – JAVNOST RADA

Član 76.
Rad Kluba je javan.
Javnost rada Kluba određuje se javnošću sednica organa i tela i drugih skupova u Klubu, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja.
Predsednik Kluba imenuje portparola Kluba za odnose sa javnošću i sredstvima javnog informisanja.
Portparol Kluba upoznaje javnost sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela, drugih skupova u Klubu i aktuelnim dešavanjima u Klubu, na konferencijama za štampu ili izdavanjem posebnih saopštenja i odgovoran je za njihovu tačnost.

Član 77.
Zastupnik Kluba je dužan da informiše organe Kluba o aktivnostima i delatnostima Kluba i njegovom finansijskom poslovanju.
Ukoliko Predsednik sklupštine Kluba, Predsednik Nadzornog odbora kluba ili pet članova Skuptine Kluba zahteva dobijanje podataka, zastupnik je dužan da im takve informacije saopšti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 78.
Klub redovno informiše javnost putem:
– Isticanjem odkluka, dokumentacije i izveštaja na oglasnu tablu Kluba,
– Saopštenjem za medije i pres konferencije,
– Internet sajta (stranice) Kluba,
Javnosti su dostupni svi podaci o Klubu, osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 79.
Organi Kluba se staraju da predstavnici štampe, radija, televizije i drugih sredstava javnog informisanja budu blagovremeno obavešteni o važnim događajima i podacima i obezbeđuju im potrebne uslove za rad.

XIII – OPŠTI AKTI KLUBA

Član 80.
Opšti akti Kluba su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
Ovaj Statut je osnovni i konstitutivni pravni akt Kluba.

Član 81.
Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno njegove izmene i dopune može dati Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.
Na osnovu inicijative iz stava 1 ovog Člana obavezno se mora otvoriti javna rasprava te se sednica Skupštine na kojoj se ima raspravljati o promeni Statuta ne može održati u roku kraćem od najmanje 30 dana od dana podnošenja inicijative iz stava 1. ovog člana.

Član 82.
Odluku o donošenju Statuta, odnosno njegovoj izmeni i dopuni donosi Skupština većinom od ukupnog broja članova Skupštine a isti stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja Statuta na oglasnoj tabli Kluba.

Član 83.
Opšti akti Kluba stupaju na snagu danom donošenja, osim ako samim aktima nije drugačije predviđeno.

Član 84.
Opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom Kluba, propisima nacionalnog fudbalskog saveza i pozitivnim zakonskim propisima.

Član 85.
U slučaju nesaglasnosti opšteg akta Kluba i Statuta, primeniće se odredbe Statuta.
Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Klubu, moraju biti u skladu sa opštim aktom Kluba.

XIV – EVIDENCIJE I PLANOVI

Član 86.
Klub i članovi Kluba, vode knjigu članova, bazične evidencije svojih članova, sportskih objekata, vrhunskih sportista, sportskih stručnjaka i sportskih rezultata, u skladu sa Zakonom o sportu.

Član 87.
Klub se upisuje u registar udruženja i saveza u oblasti sporta koje vodi Republika Srbija i Agencija za privredne registre.

Član 88.
Sportski stručnjaci, angažovani u Klubu, obavezni su da vode evidenciju o svom stručnom radu, na način određen odlukom nadležnih organa Kluba.

Član 89.
U Klubu se izrađuje jednogodišnji i četvorogodišnji plan rada i razvoja i planovi stručnog rada.
Način izrade planova, određuje Upravni odbor Kluba.

XV REŠAVANjE SPOROVA

Član 90.
Sporove između Kluba i članova Kluba rešavaju nadležni organi u Klubu i nadležni organi fudbalskog Saveza.
Organi Kluba i članovi Kluba su dužni da izvrše odluku nadležnog Saveza.

XVI – PRESTANAK RADA KLUBA

Član 91.
Klub prestaje sa radom:

• Ako o tome donese odluku Skupština, 2/3 većinom (dvotrećinskom većinom) članova Skupštine sa pravom glasa.
• Ako je Klubu zabranjen rad.
• U drugim slučajevima predviđenim zakonom.
O donošenjeu odluke o prestanku rada Kluba obaveštava se nadležni organ, radi brisanja iz Registra.

Član 92.
Ovlašćeni zastupnik Kluba može podneti predlog za otvaranje postupka zaštite od poverilaca (stečaj, likvidacija,plan reorganizacije) samo uz prethodno donetu odluku Skupštine Kluba koja je usvojena 2/3 većinom (dvotrećinskom većinom) članova Skupštine sa pravom glasa te se u protivnom ista ima smatrati ništavom i ne proizvodi pravne posledice.

XVII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 93.
Tumačenje ovog Statuta vrši Skupština, na obrazloženi pismeni predlog Upravnog odbora.

Član 94.
Izmene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 95.
Opšti akti Kluba usaglasiće se sa odredbama ovako izmenjenog i dopunjenog Statuta u roku od tri (6) meseca, od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 96.
Mandat izabranih Organa Kluba i članova u organima Kluba traje do isteka vremena na koje su birani.

Član 97.
Ako Republika Srbija ili Agencija za privredne registre, kao nadležan državni organ za registraciju, zahteva izmenu određenih odredbi Statuta iz formalnih razloga, Upravni odbor se ovlašćuje da tom zahtevu udovoljiti bez sazivanja Skupštine Kluba.
Upravni odbor je dužan da Odluku o izmenama i dopunama Statuta iz stava 1. Ovog člana dostavi na verifikaciju Skupštini na prvoj narednoj sednici.

Član 98.
Ovaj Statut stupa na snagu 8 (osam) dana od objavljivanja na oglasnoj tabli.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Kluba od 03.novembra 2013. godine.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE FK VOJVODINA

Na osnovu člana 25 alineja đ, Statuta Fudbalskog kluba „Vojvodina“ i člana 15 Poslovnika o radu Skupštine Fudbalskog kluba „Vojvodina“, Skupština Fudbalskog kluba „Vojvodina“, donela je:

POSLOVNIK O RADU
SKUPŠTINE FUDBALSKOG KLUBA „VOJVODINA“

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovim Poslovnikom se uređuju pitanja u vezi sa organizacijom i načinom rada sednica Skupštine Fudbalskog kluba „Vojvodina“ (u daljem tekstu: Skupština) i način ostvarivanja prava i dužnosti članova Skupštine.

Član 2.
Rad Skupštine je javan.
Izuzetno, sednice mogu biti zatvorene za javnost ako to, na predlog nadzornog odbora, 1/3 članova Skupštine ili usled izuzetnih okolnosti, izglasa Skupština prostom većinom prisutnih članova.

II – OSTVARIVANjE PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE

Član 3.
Mandat člana u Skupštini FK Vojovidna traje 4 godine i počinje da teče od dana verifikacije njegovog mandata tog saziva, a ističe danom verifikacije mandata članova Skupštine novog – sledećeg saziva Skupštine FK Vojvodina.
Mandat člana u Skupštini FS Srbije prestaje podnošenjem ostavke a mandat novog člana Skupštine verifikuje se na prvoj narednoj sednici i traje do kraja mandata člana Skupštine umesto koga je izabran.

Član 4.
Član Skupštine:
– Ima prava i dužnosti da prisustvuje sednicama Skupštine,
– Da pokreće i učestvuje u raspravi po odrežđenim pitanjima,
– Da postavlja pitanja o sprovođenju zaključaka koje donosi Skupština,
– Da dobije odgovor na postavljeno pitanje,
– Da odlučuje o pitanjima iz delokruga Skupštine,
– Da bude obavešten o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno za vršenje funkcije člana Skupštine,
– Da u slučaju sprečenosti da prisustvuje sednici o tome obavesti predsednika Kluba ili jednog potpredsednika.

Član 5.
Stručne službe Kluba dužne su da članu Skupštine pružaju potrebne podatke i informacije radi vršenja poslova i zadataka iz delokruga Skupštine.

III – RAD SKUPŠTINE

Član 6.
Radom Skupštine rukovodi Predsednik Skupštine, a u njegovom odsustvu jedan od Potpredsednika Skupštine. (u daljem tekstu: predsedavajući)
Predsednik i dva Potpredsednika Skupštine se biraju na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Član 7.
Posle izbora i konstituisanja Radnog predsedništva, Skupština, na predlog Radnog predsedništva ili najmanje 5 (pet) članova Skupštine, bira:
– verifikacionu komisiju od 3 (tri) člana,
– zapisničara i
– dva overača zapisnika.

Član 8.
Skupština odlučuje na sednicama.
Sednice Skupštine saziva lice ovlašćeno Statutom Kluba na način predviđen Članovima 26-27 Statuta.
Poziv za održavanje redovne sednice Skupštine obavezno mora sadržati vreme i mesto održavanja sednice, kao i predloženi dnevni red, dostavlja se svakom članu preporučenom poštom a isti se smatra dostavljenim danom isticanja poziva za održavanje Skupštine na oglasnoj tabli Kluba i objavom poziva na zvaničnom sajtu Kluba.
Lice koje je ovlašćeno sazvalo sednicu Skupštine priprema dnevni red sednice a Sekretar Izvršnog odobra stara se o blagovremenom dostavljanju poziva i materijala za sednicu.

Član 9.
Skupština radi i odlučuje na sednici na kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova.
Predsedavajući odnosno Predsednik Skupštine ili jedan od potpredsednika Skupštine, otvara sednicu i predlaže dnevni red.
Svaki član Skupštine ima pravo da predloži izmene i dopune dnevnog reda.
Dnevni red je usvojen ako je za njega glasala većina prisutnih članova a po usvajanju dnevnog reda, prelazi se na usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
O eventualno stavljenim primedbama na zapisnik, odlučuje se bez prava rasprave.
Član 10.
Predsedavajući poziva članove Skupštine da nastave rad prema već utvrđenom dnevnom redu.
Rasprava se otvara o svakoj tački dnevnog reda.

Član 11.
Za diskusiju se javlja pre početka sednice ili dizanjem ruke, a predsedavajući daje reč po redosledu prijave.
Niko ne može da govori na sednici pre nego što zatraži i dobije reč od predsedavajućeg odnosno od Predsednika Skupštine ili jednog od Potpredsednika Skupštine u zavisnosti ko predsedava sednicom.
Predsedavajući daje reč po redu prijavljivanja.

Član 12.
Predsedavajući može dozvoliti gostima da pozdrave Skupštinu i požele joj uspešan rad, s tim da u svom govoru ne budu duži od pet (5) minuta.
Predsedavajući mora dozvoliti pravo na repliku u trajanju od 2 (dva) minuta po tački dnevnog reda za osobu koja je po imenu ili funkciji pomenuta od prethodnog diskutanta.
Svaki član Skupštine koji se javi s upozorenjem da je povređen Poslovnik mora prioritetno dobiti reč uz obavezno obrazloženje.

Član 13.
Ckupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova na sednici, osim odluke o donošenju ili promeni Statuta ili Poslovnika o radu Skupštine koji donosi većinom ukupnog broja članova.
Odluke se donose javnim glasanjem, podizanjem ruke sa unapred pripremljenim listićima različite boje ili poimenično, članova Skupštine.
Prilikom odlučivanja član Skupštine se izjašnjava sa „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“.

IV – IZBOR ČLANOVA SKUPŠTINE

Član 14.
Članovi Skupštine se biraju u postupku redovnih izbora koji započinje odlukom Predsednika Skupštine koji najkasnije 30 dana pre isteka mandatnog perioda od četiri godine raspisuje početak izbornog procesa i formira Odbor za sprovođenje izbora.
Vanredni izbori odnosno izbori koji se održavaju pre isteka mandata članova Skupštine započinju odukom Predsednika Kluba u slučajevima previđenim Statutom.

Član 15.
Odbor za sprovođenje izbora je obavezan da u roku od 30 dana sprovede postupak izbora za novih 23 (dvadesettri) člana Skupštine za mandatni period od 4 godine koju će činiti članovi Kluba na sledeći način:
– 8 članova koji će biti izabrani na sednici sekcije navijači,
– 8 članova koji će biti izabrani na sednici sekcije sponzori/donatori,
– 4 člana koji će biti izabrani na sednici sekcije veterani,
– 3 člana koji će biti izabrani na sednici sekcije stručne službe.

Član 16.
Odbor za sprovođenje izbora saziva, vodi i verifikuje odluke sednice sekcija iz Člana 15 ovog Pravilnika te su odluke sekcija donete na drugi način ništave i ne proizvode pravno dejstvo.
Nakon održanih sednica sekcija na način predviđen članom 15 ovog Poslovnnika, koje se ne mogu održavati bez prisustva i nadzora Odbora za sprovođenje izbora, vrši se verifikacija odluka sednica sekcija i javno objavljuje spisak izabranih članova na oglasnoj tabli kao i na sajtu Kluba.

Član 17.
Odbor za sprovođenje izbora u roku od 15 dana od dana početka izbornog postupka vrši verifikaciju ispunjenosti uslova prijavljenih kandidata za izbor Predsednika Kluba.
Predsednik Skupštine ili Predsednik Kluba, u zavisnosti dali se radi o redovnim ili vanrednim izborima, nakon verifikacije i objave spiska novoizabranih članova Skupštine i kandidata za Predsednika Kluba zakazuju konstitutivnu sednicu Skupštine Kluba koja se održava u roku ne kraćem od 7 dana od dana dostavljanja poziva.

Član 18.
Konstitutivnoj sednici zakazanoj na način predviđen članom 17 ovog Poslovnika prisustvuju novoizabrani članovi čiji je izbor verifikovao i objavio Odbor za sprovođenje izbora a predsedava joj najstariji član Skupštine.
Nakon konstatovanja i verifikacije mandata novoizabranih članova od strane verifikacione komisije vrši se izbor Predsednika Kluba.

Član 19.
Nakon izbora Predsednika Kluba Skupština Kluba na konstitutivnoj sednci vrši verifikaciju mandata preostalih 8 članova Skupštine koje bira novoizabrani Predsednik Kluba čime se postupak konstituisanja novog saziva Skupštine Kluba za mandatni period od 4 godine okončava.

Član 20.
Nakon konstituisanja novog saziva Skupštine prelazi se na izbor Predsednika Skupštine i dva Potpredsednika Skupštine, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora.
Ako su Predsednik Kluba kao i članovi Upravnog odbora izabrani iz redova članova Skupštine isti zadržavaju članstvo u Skupštini.
Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odobra, Izvršnog odbora kao ni Skupštine Kluba.

V – VERIFIKACIJA MANDATA I ZAPISNIKA SA SEDNICE

Član 21.
Verifikaciona komisija utvrđuje da li je izbor članova Skupštine izvršen u skladu sa odredbama Statuta FK „Vojvodina“ i podnosi predlog Skupštini u vezi sa verifikacijom njihovih mandata.
Verifikaciona komisija obaveštava Skupštinu da li su, s obzirom na broj prisutnih članova, ispunjeni propisani uslovi da bi Skupština mogla punovažno da odlučuje.
Skupština verifikuje mandate predstavnicima u Skupštini Kluba.

Član 22.
O radu Skupštine na sednici vodi se zapisnik prema utvrđenom dnevnom redu.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sednice, a naročito o predlozima iznetih na sednici i o odlukama i zaključcima, usvojenim (donetim) na sednici.
U zapisnik se unose podaci o prisutnim i odsutnim članovima Skupštine imena lica koja po pozivu prisustvuju sednici.
Odluke i zaključci Skupštine, bez odlaganja, se dostavljaju licima na koje se odnose.
O vođenju i čuvanju zapisnika stara se Sekretar Izvršnog odobra.
Zapisnik potpisuje predsedavajući skupštine i dva overivača zapisnika.

VI – RED NA SEDNICI

Član 23.
O radu na sednici Skupštine stara se predsedavajući.
Prema članu Skupštine ili prozivanom licu koji svojim ponašanjem narušava (remeti) red, odstupa od kodeksa lepog ponašanja, predsedavajući može izreći i sledeće mere:
– Upozorenje ili oduzimanje reči,
– Udaljavanje sa sednice.

VII – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.
Izmene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Član 25.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Poslovnik usvojen na sednici Skupštine od 30.03.2012. godine.
Ovaj Poslovnik primenjivaće u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog donošenja.

Vojislav Gajić
Predsednik FK „Vojvodina“