U skladu sa članom 24. osnivačkog akta – statuta FK Vojvodina, predsednik Skupštine doneo je odluku da se sednica Skupštine FK Vojvodina održi u utorak, 28. marta 2023. godine.

Upućuje se javni poziv svim članovima FK Vojvodina kojima mandat traje da dana 28. marta 2023. godine uzmu učešće na sednici Skupštine FK Vojvodina.

Sednica Skupštine FK Vojvodina će se održati u FC „Vujadin Boškov“ (Novosadski put 114, Novi Sad), sa početkom u 18 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

  1. Izbor Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika;
  2.  Usvajanje Dnevnog reda;
  3. Usvajanje zapisnika sa prošle sednice Skupštine;
  4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2022. godinu;
  5. Razno.

Novi Sad, 10. mart 2023. godine
predsednik Skupštine
Milan N. Đukić