U skladu sa članom 25. osnivačkog akta-statuta FK Vojvodina, predsednik Skupštine doneo je odluku da se sednica Skupštine FK Vojvodina održi u četvrtak, 19. 5. 2022. godine.

Upućuje se javni poziv svim članovima FK Vojvodina kojima mandat traje da dana 19. 5. 2022. godine uzmu učešće na sednici Skupštine FK Vojvodina.

Sednica Skupštine FK Vojvodina će se održati u FC „Vujadin Boškov“ (Novosadski put 114, Novi Sad), sa početkom u 18 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Izbor Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika;
  2. Usvajanje Dnevnog reda;
  3. Usvajanje zapisnika sa prošle sednice;
  4. Izbor novih članova Skupštine za mandatni period od 2022. do 2026. godine;
  5. Razno.

Novi Sad, 12. 5. 2022. godine
predsednik Skupštine
Milan N. Đukić