U skladu sa članom 25 osnivačkog akta – statuta FK Vojvodina, predsednik Skupštine doneo je odluku da se sednica Skupštine FK Vojvodina održi u utorak, 6. 9. 2022. godine.

Upućuje se javni poziv svim članovima FK Vojvodina kojima mandat traje da dana 6. 9. 2022. godine uzmu učešće na sednici Skupštine FK Vojvodina.

Sednica Skupštine FK Vojvodina će se održati u FC „Vujadin Boškov“, Novi Sad, Novosadski put 114, sa početkom u 19 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Izbor Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika
  2. Usvajanje Dnevnog reda
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
  4. Razmatranje imovinsko-pravnih pitanja
  5. Razno

U Novom Sadu, 22. 8. 2022. godine

predsednik Skupštine

Milan N. Đukić